Header Image

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Als oudere komt er veel op u af en heeft u veel vragen waar u antwoord op wilt hebben. Lees hier de veelgestelde vragen. Klik op de vraag om het antwoord te zien.

Mijn partner is overleden, wat gebeurt er met mijn toeslag?
U hoeft dit niet aan de belastingdienst door te geven, dat doet de gemeente. Uw toeslagen worden aangepast op de nieuwe situatie. U ontvangt automatisch bericht.
Wat valt allemaal onder thuiszorg en hoe kan ik het aanvragen?
Uw gemeente regelt uw ondersteuning thuis. De taken hebben geen medisch karakter. Hieronder kunt u lezen welke hulp en voorzieningen vanaf 1 januari 2015 onder de Wmo vallen. Huishoudelijke hulp (zoals hulp bij het opruimen, schoonmaken en ramen zemen); Aanpassingen in de woning (bijvoorbeeld een traplift of een verhoogd toilet); Vervoer in de regio (voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen); Rolstoel (een rolstoel krijgt u alleen via de Wmo 2015 als u deze voor langere tijd nodig heeft. Voor hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik kunt u contact opnemen met de thuiszorgwinkel, het thuiszorg uitleenmagazijn of uw zorgverzekeraar); Maaltijdverzorging (ook wel warme maaltijdvoorziening of tafeltje- dekje genoemd); Dagbesteding Individuele begeleiding; Ondersteuning van mantelzorgers; Respijtzorg; Beschermd wonen. Voor thuiszorg moet u dus bij uw gemeente zijn.
Wat is Palliatieve zorg?
Palliatieve zorg is de zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven die hun naderende sterven onder ogen moeten zien. Het richt zich niet meer op genezing van de ziekte, maar wel op het voorkomen of verlichten van klachten en ongemakken. Er is aandacht voor verschillende moeilijkheden in deze fase, zoals lichamelijke klachten, gevoelens van angst, verdriet en verwerking van de ziekte en allerlei praktische zaken. De aandacht gaat daarbij uit naar de patiënt en naar de naasten. In de palliatieve zorg wordt de patiënt ondersteund om zo actief mogelijk te kunnen leven en worden de naasten geholpen bij het omgaan met de patiënt en bij de rouwverwerking na het overlijden. De belangrijkste doelen zijn: * het verlichten van lichamelijk, psychosociaal en spiritueel lijden. * het ondersteunen bij de afronding van het bestaan. Uitgangspunt zijn de klachten en vragen van de patiënt en naaste(n). De laatste fase van het leven wordt ook wel terminale fase genoemd. Meer informatie over palliatieve zorg vindt u op: Palliatief.nl Een website van Agora -landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg- met veel informatie, nieuws, feiten en initiatieven en publicaties. Netwerkpalliatievezorg.nl Hier vindt u regionale samenwerkingsverbanden van zorgaanbieders. Een netwerk wordt gekenmerkt door intensieve samenwerking en afstemming van alle aanbieders van palliatieve zorg in een bepaalde regio. Veel informatie ook op Palliatievezorg.nl.
Hoe ziet een thuiszorggesprek eruit?
Het gesprek is een gesprek dat u samen met de gemeente voert om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit de gemeente. Het doel van het gesprek is om voor u tot passende oplossingen te komen. Oplossingen die bijdragen tot het participeren aan de maatschappij. Uw situatie wordt uitgebreid besproken. Hoe ziet uw leven eruit, wat is precies uw vraag, wat wilt u daarmee bereiken. Maar ook wat u nog kunt. Kortom, het keukentafelgesprek is er primair voor bedoeld om te bepalen wat u in een specifieke situatie nodig heeft.
Is het aan te raden om iemand mee te nemen in het thuiszorggesprek?
Jazeker, het is sterk aan te raden om een naaste (bijvoorbeeld uw buurvrouw, zoon, dochter of partner) deel te laten nemen aan het gesprek. Wij adviseren om iemand het gesprek nooit alleen te voeren maar met een persoon in uw omgeving. Het is namelijk zo: twee mensen horen meer dan één. U kunt iemand uit uw eigen omgeving vragen om u bij te staan tijdens het gesprek. Hierbij kunt u denken aan partner, zoon, dochter, vriend of een buur. Als niemand in uw omgeving bij het gesprek aanwezig kan zijn. Dan kunt u een vrijwillige cliëntenadviseur inschakelen. De ouderenbonden PCOB, Unie KBO en ANBO stellen deze soms beschikbaar aan hun leden. Cliëntadviseur kunt u inschakelen op ouderenadvisering.nl.
Kan ik bezwaar maken tegen de uitslag van het thuiszorggesprek?
Ja, u kunt bezwaar maken bij de gemeente als u het niet eens bent met een beslissing over Wmo-ondersteuning. U schrijft een bezwaarschrift aan uw gemeente Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee. Hierin geeft u aan waarom u het niet eens bent met de beslissing. U dient uiterlijk binnen 6 weken na de beslissing in te dienen. Er zijn geen kosten verbonden aan het bezwaar maken. De gemeente moet binnen 10 weken een beslissing nemen over uw bezwaarschrift. Als u het vervolgens alsnog niet eens bent met deze beslissing dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Hier hebt u 6 weken te tijd voor. Deze termijn geldt vanaf het moment dat het besluit op uw bezwaarschrift is ontvangen.
Kom ik in aanmerking voor een verzorgingshuis of een verpleeghuis?
U vraagt de Wlz-indicatie aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ kijkt of u voldoet aan de voorwaarden van de wet. Een belangrijke voorwaarde is dat u altijd toezicht nodig heeft of dat er 24 uur per dag zorg dichtbij moet zijn. Aanvraag Wlz-indicatie Op de website van het CIZ staat hoe u een Wlz-indicatie aanvraagt. Om een beslissing te kunnen nemen op uw aanvraag, verzamelt het CIZ informatie over u. Bijvoorbeeld over uw gezondheid en over uw huishouden. Het CIZ beoordeelt of mensen recht hebben op Wlz-zorg. Dit gebeurt op basis van objectieve criteria, zodat de beoordeling overal in het land hetzelfde is. Het CIZ voert altijd een gesprek met u. Ondersteuning bij het aanvragen van een Wlz-indicatie Bij het invullen van de aanvraag kunt u zich laten ondersteunen. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor deze onafhankelijke cliëntondersteuning. De ondersteuning is gratis. Het zorgkantoor kan u verder informeren. Adressen van zorgkantoren vindt u op de website van Zorgverzekeraars Nederland. Uiteraard kunt u ook zelf uw ondersteuning organiseren. Bijvoorbeeld een familielid of een vertegenwoordiger.
Wat is het verschil tussen een verzorgingstehuis en verpleeghuis?
Kunt u niet meer zelfstandig wonen door ouderdom, ziekte of een handicap? Dan kunt u in een verzorgingshuis terecht. Dat geldt ook als u moet revalideren na een zware ziekte of ongeluk. In een verzorgingshuis kunt u hulp krijgen bij wassen, aankleden, eten en naar bed gaan. U kunt ook alleen dagverzorging krijgen. U gaat dan 's avonds weer terug naar uw eigen huis. Een verzorgingshuis kan u voor intensieve zorg of zware medische behandelingen naar een verpleeghuis verwijzen. In een verpleeghuis krijgt u intensieve zorg. U kunt er ook terecht als u zware medische behandelingen nodig heeft door ernstige lichamelijke of psychische beperkingen. Bijvoorbeeld na een hersenbloeding of bij dementie. Een verblijf in een verpleeghuis hoeft niet altijd langdurig te zijn. Zoals bij herstel na een ongeluk of tijdens de vakantie van mantelzorgers. In het verpleeghuis werken meer behandelaars dan in een verzorgingshuis. Bijvoorbeeld verpleegkundigen, fysiotherapeuten en logopedisten. Voor intensieve zorg en behandeling is het niet altijd nodig dat u naar het verpleeghuis gaat. Behandelaars van het verpleeghuis kunnen ook naar u toekomen, bij u thuis of in het verzorgingshuis.

Waar kan ik nog meer informatie vinden?

Kijk ook vooral op www.ouderenbond.nl voor alle informatie die u nodig heeft in uw situatie.

Waar en hoe kan ik belastingaangifte doen?
Belastingaangifte kan op www.belastingsdienst.nl/aangifte. Meestal zijn uw gegevens al bekend bij de belastingdienst en is alles al automatisch voor u ingevuld. Als u dit lastig vind kan ik dit voor u doen.
Moet ik een eigen bijdrage betalen?
De gemeente kan een eigen bijdrage vragen voor maatwerkvoorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. U krijgt facturen van het CAK voor deze eigen bijdrage. Ook als u gebruik maakt van een persoonsgebonden budget. Waar kan ik mijn PGB voor gebruiken? Wanneer u onvoldoende zelfredzaam bent, kunt u een beroep doen op een Persoonsgebonden Budget. Waar kunt u dan precies uw persoonsgebonden budget voor gebruiken? • Maaltijdvoorziening • Vervoersvoorziening • Individuele begeleiding • Beschermde woonplek • Dagbesteding op maat • boodschappendienst; • het steunpunt huiselijk geweld; • een ontmoetingsruimte voor mensen die eenzaam zijn.
Hoe weet ik of ik recht heb op PGB?
Heeft u hulp of voorzieningen nodig om zelfstandig te kunnen wonen en leven, dan is uw gemeente er verantwoordelijk voordat die hulp en voorzieningen er komen. Veel van die hulp wordt georganiseerd in de vorm van 'algemene voorzieningen'. Dat zijn voorzieningen waar iedereen die ze nodig heeft gebruik van kan maken, bijvoorbeeld een maaltijdvoorziening, activiteiten in de buurt, een schoonmaakdienst of hulp van vrijwilligers. Daarnaast zijn er maatwerkvoorzieningen. Dat is hulp op individuele basis. Denk aan huishoudelijke zorg, begeleiding, dagbesteding, beschermd wonen, crisis- of logeeropvang voor volwassenen, rolstoelen, scootmobielen, vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen.Voor alle maatwerkvoorzieningen kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB). U moet dan wel aangeven (een plan maken) waarom hulp in natura, door een zorgaanbieder die een contract heeft met de gemeente, in uw geval niet voldoet. Uw gemeente moet voor deze maatwerkvoorzieningen toestemming geven. U kunt uw aanvraag indienen bij het Wmo-loket van uw gemeente. De gemeente kent het PGB budget pas toe als ze het eens is met uw plan. U krijgt het budget niet zelf in handen. De gemeente stort het bedrag op de rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U sluit vervolgens zelf contracten af met de hulpverleners of leveranciers die u wilt inschakelen. De gemeente moet die contracten eerst goedkeuren voordat de SVB tot betaling overgaat. De gemeente kan de kwaliteit van de hulp, voorzieningen of aanpassingen die u inkoopt controleren.
Hoe kan ik mijn PGB aanvragen?
U meldt zich bij het Zorgloket. Na aanmelding bespreekt u tijdens een gesprek bij u thuis met de consultent wat precies uw vraag is en welke oplossing daarvoor het beste is. Blijkt een PGB de beste oplossing, dan volgt na het gesprek een aanvraag. Het Zorgloket Schouwen-Duiveland. Bezoekadres: Gemeentehuis Schouwen-Duiveland, Laan van St. Hilaire 2, 4301 JA Zierikzee. Het loket elke werkdag bereikbaar van 8.30 uur tot 12.30 uur. Telefonisch is het loket bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 op telefoonnummer: 0111 - 452280. Mailen kan ook op zorgloket@schouwen-duiveland.nl.
Wanneer is een rijbewijskeuring verplicht, wat zijn de kosten hiervan en wat als ik niet eens ben over de uitslag?
e algemene regels vanaf 1 januari 2014 voor automobilisten (B) en motorrijders (A): Jonger dan 60 jaar. Een rijbewijs verlengd voor uw 60e is 10 jaar geldig en u hoeft niet te worden gekeurd. Tussen 60 en 65 jaar. Bij verlenging is dit rijbewijs 10 jaar geldig; medische keuring is niet nodig. Tussen 65 en 70 jaar. Het nieuwe rijbewijs is geldig tot 75 jaar; medische keuring is niet nodig. Tussen 70 en 75 jaar. Het verlengde rijbewijs is 5 jaar geldig. Medische keuring nodig als het oude rijbewijs verloopt op of na uw 75ste verjaardag. 75 jaar of ouder. Het rijbewijs is 5 jaar geldig; medische keuring verplicht. Kosten: Voordat u naar de keuring komt moet u eerst bij het gemeentehuis of stadsdeelkantoor een keuringsformulier, de zogenaamde Eigen Verklaring, halen en dat formulier invullen. Deze Eigen Verklaring is ook verkrijgbaar via de website mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD). De kosten van de rijbewijskeuring moet u zelf betalen. Dat is wettelijk zo geregeld op grond van artikel 101 van het Reglement Rijbewijzen. Het tarief van een rijbewijskeuring door een huisarts, medisch specialist of psychiater wordt vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (nza.nl). Soms blijkt tijdens de keuring dat er aanvullend medisch onderzoek nodig is om de juiste informatie te krijgen. De kosten van dit aanvullend onderzoek kunt u navragen bij de arts. Op rijbewijskeuringen.com kunt u vinden waar u bij u in de buurt terecht kunt voor goedkope rijbewijskeuringen.
Waar kan ik terecht met vragen over de tegemoetkoming bij ziekte of handicap?
Met uw vragen over de tegemoetkoming bij ziekte of handicap kunt u terecht bij het Zorgloket Schouwen-Duiveland.
Waar kan ik terecht als ik vragen heb over dagopvang?
Met uw vragen over dagopvang kunt u terecht bij het Zorgloket Schouwen-Duiveland.
Ik ga verhuizen, wat gebeurt er met mijn huurtoeslag?
Geef een adreswijziging altijd aan uw gemeente door. De gemeente geeft die vervolgens weer aan de belastingdienst door. Soms heeft een verhuizing invloed op uw toeslag(en), bijvoorbeeld als u gaat samenwonen of in het buitenland gaat wonen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie zijn er verschillende gevolgen: Als u verhuist naar een ander huurhuis, dan verandert meestal ook uw huur. Geef uw nieuwe adres en uw nieuwe huur door aan de belastingdienst, dan passen zij de huurtoeslag voor u aan . Als u verhuist van een huurhuis naar een koopwoning dan hebt dan geen recht meer op huurtoeslag. Zet de huurtoeslag op tijd stop. Als u en uw partner uit elkaar gaan krijgt u de toeslagen niet meer samen. Ook de hoogte van uw toeslag verandert. Meer op: Belastingdienst.nl/buitenland.
Kan ik hulp krijgen bij mantelzorg en zijn hier financiële voordelen uit te halen?
Het wordt me soms te veel. Kan ik hulp krijgen? Zeker, en dat is geen schande! U hoeft het niet alleen te doen. Als u goed voor u zelf zorgt, dan kunt u ook langer voor uw naaste zorgen. Als mantelzorger neemt u al gauw veel zorgtaken op u. Maar daardoor ligt overbelasting op de loer. Om dat te voorkomen kunt u verschillende dingen doen: U kunt steun vragen van mensen uit uw sociale netwerk, zoals familieleden, vrienden of buren. U kunt uw zorg tijdelijk overdragen in de vorm van vervangende zorg of respijtzorg. U kunt bij uw gemeente een aanvraag doen voor ondersteuning en huishoudelijke hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor vrijwilligershulp kunt u ook eens kijken op comofHandjehelpen.nl Meer informatie vindt u op mezzo.nl U kunt ook bellen met de Mantelzorglijn: 0900 20 20 496 (€ 0,10 p/m). Iedereen kan terecht bij de Mantelzorglijn, het landelijk informatiecentrum op het gebied van mantelzorg. De Mantelzorglijn geeft voorlichting, informatie en advies aan mantelzorgers, beroepskrachten en het grote publiek. De Mantelzorglijn is een onderdeel van Mezzo. De Mantelzorglijn biedt mantelzorgers antwoord op vragen die met de mantelzorg te maken hebben. De medewerkers kennen de problemen waar mantelzorgers tegenaan lopen. De Mantelzorglijn heeft ook een sociaal-juridische medewerker die kan helpen bij juridische problemen op het gebied van mantelzorg. Om mantelzorgers te helpen inzicht te krijgen in de kosten die ze moeten maken of waar ze mee te maken krijgen, heeft Mezzo een ‘Financieel zakboekje voor mantelzorgers gemaakt. Met het boekje kunnen mantelzorgers op thema zicht krijgen op de financiële effecten. Het Financieel zakboekje voor mantelzorgers geeft ook regelingen aan waar men gebruik van kan maken. Bijvoorbeeld informatie over belastingaftrek, over het persoonsgebonden budget en over tegemoetkomingen voor mantelzorgers. Of informatie over het effect op uitkeringen en hoe je er gebruik van kunt maken.
Top